Lietošanas noteikumi

Izmantotie termini

1. Sludinājums – portāla #teirdarbs Lietotāja ievietota, publicēta informācija par Lietotāja piedāvātu vakanci, darba piedāvājumu (ja Lietotājs ir darba devējs) vai Lietotāja CV (ja Lietotājs ir darba ņēmējs).

2. Uzturētājs – portāla #teirdarbs īpašnieks un uzturētājs ir “Teirdarbs” SIA, Reģ. Nr. 40103923419, adrese: Saules iela 9-1, Liepāja, e-pasts: info@teirdarbs.lv

3. Lietotājs – juridiska vai fiziska persona, kas publicē informāciju portālā #teirdarbs.

4. Pakalpojums – portāla #teirdarbs Uzturētāja sniegts maksas pakalpojums portāla #teirdarbs Lietotājam – vakances, darba piedāvājuma (darba devēja gadījumā) vai CV (darba ņēmēja gadījumā) publicēšanas nodrošināšana portālā #teirdarbs.

Vispārējie noteikumi

5. Publicējot sludinājumu portālā #teirdarbs Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par publicētā Sludinājuma saturu.

6. Portāla #teirdarbs Uzturētājs pēc apmaksas saņemšanas apņemas nodrošināt Lietotājam bezmaksas vai maksas pakalpojumu – Sludinājuma izvietošanu portāla #teirdarbs attiecīgajā sadaļā, saskaņā ar izvēlētu termiņu un tarifa plānu vai bez maksas, ja izvēlēts tarifu plāns “Bezmaksas”, kā arī darba ņēmējs publicē CV.

7. Ievietojot sludinājumu vai publicējot CV portālā #teirdarbs, Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja publicēto informāciju, datus Uzturētājs apstrādā tie ir publiski pieejami.

Portāla #teirdarbs Uzturētāja tiesības un atbildība

8. Portāla #teirdarbs Uzturētājs nodrošina platformu informācijas izplatīšanai, bet atbildību par informācijas saturu, kā arī jebkurām sekām, ko šī informācija var radīt, uzņemas tās ievietotājs, portāla #teirdarbs Lietotājs.

9. Portāla #teirdarbs Uzturētājs patur tiesības vienpusēji noraidīt, atteikt Sludinājuma publicēšanu portālā #teirdarbs, šādā gadījumā neiekasējot naudu par Pakalpojumu, ja izvēlēts kāds no maksas tarifu plāniem.

10. Pirms informācijas publicēšanas portālā #teirdarbs ir tiesības pieprasīt portāla #teirdarbs Lietotājam papildus informāciju, kas apstiprina viņa identitāti un publicējamās informācijas atbilstību, patiesumu.

11. Portāla #teirdarbs Uzturētājam ir tiesības iepriekš nebrīdinot mainīt portāla funkcionalitāti, tarifu plānus, Lietošanas noteikumus un realizēt citas pēc Uzturētāja ieskatiem nepieciešamas izmaiņas. Lietotāja iepriekš pasūtītus un apmaksātus Pakalpojumus šādā gadījumā nodrošinot līdzšinējā apjomā un kvalitātē līdz attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām.

Portāla #teirdarbs Lietotāja tiesības un atbildība

12. Sludinājuma publicētājs, portāla #teirdarbs Lietotājs, apņemas ievērot Sludinājuma atbilstību Darba likumam u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Sludinājumā ietvertajai informācijai jābūt patiesai, precīzai, tā nedrīkst būt pretrunā ar ētikas un morāles normām, kā arī nedrīkst maldināt šīs informācijas patērētāju.

13. Portāla #teirdarbs Lietotājam ir tiesības rediģēt ievietoto Sludinājumu, kā arī dzēst to, šādā gadījumā nesaņemot atmaksu, ja iepriekš veikta apmaksa par Pakalpojumu.

14. Portāla #teirdarbs Lietotājs piekrīt saņemt uz norādīto e-pastu Uzturētāja nosūtītos informatīvos u.c. e-pasta ziņojumus, kā arī atteikties no šādu e-pastu saņemšanas, ja nevēlas turpmāk tos saņemt.